Téma

31. ledna 2020

Fakulta chemická VUT otevírá nový program zaměřený na environmentální a forenzní chemii

Absolventi mohou například hodnotit environmentální rizika, připravovat znalecké posudky či projekty týkající se životního prostředí | Autor: archiv FCH VUT
Bakalářský studijní program Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie vznikl na Fakultě chemické VUT v reakci na současné společensko-environmentální potřeby. Díky širokému rozpětí znalostí se jeho absolventi uplatní nejen v laboratořích a chemických provozech, ale i jako ekologové, v bezpečnostních složkách ČR či v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí.

Nově koncipovaný studijní program vznikl jako reakce na dnešní palčivé otázky složité oblasti ochrany životního prostředí. Propojuje v sobě znalosti procesů v životním prostředí a jejich analýzy, chemických technologií, environmentální legislativy a práva. „Vnímáme, že nejen průmyslová sféra, ale i celá společnost potřebuje více vzdělaných odborníků, kteří budou schopni chápat příčinné souvislosti a komplikované problémy životního prostředí správně definovat a analyzovat,” uvedl Jiří Kučerík, ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Jádrem programu je analytická chemie, neméně podstatná je orientace v environmentální problematice a zvládnutí pokročilých vědeckých analýz vody, ovzduší a půdy. Třetím pilířem je pak forenzní strategie a legislativa. „Program vychází z forenzní environmentalistiky a chemie. Ta je poměrně mladým oborem, který propojuje vědu o životním prostředí a právo – soudní procesy, znalecké posudky škod na majetku nebo životním prostředí. Tyto odborné znalosti jsou využitelné v soudním inženýrství, při hodnocení odpovědnosti a škod. Zde s námi na vývoji studijního programu spolupracoval Ústav soudního inženýrství VUT a také Policie ČR, respektive Odbor kriminalistické techniky a expertíz, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,“ upřesnil Kučerík a také dodal: „Jako součást univerzity si klademe za cíl kromě výzkumu a pedagogické činnosti také oslovovat veřejnost a rozšiřovat tzv. environmentální gramotnost. Studenti k nám často přichází s motivací, že v oblasti ochrany životního prostředí a péče o naši planetu by se něco mělo dělat, často ale neví, co a jak. U nás se dozví, co mohou prakticky podniknout. Chceme veřejnosti nabídnout nejen naše vědění, ale i absolventy-odborníky, kteří budou schopni environmentální problémy správně definovat, chápat a postavit se k nim čelem. Důraz přitom klademe nejen na teoretické, ale ve velké míře i na praktické dovednosti.“

Při výuce tak budou moci studenti poznat „zblízka“, jaké analytické metody v praxi používají hasiči-chemici, kriminalisté, armáda ČR, pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Centra dopravního výzkumu, Českého hydrometeorologického ústavu nebo laboratoře Povodí Moravy. Fakulta také spolupracuje s mnohými soukromými firmami, jako je například Synthon. Do kontaktu s průmyslovou sférou se studenti dostávají již na bakalářském stupni. Velmi brzy tak zjišťují, jak prakticky lze nabyté vědomosti a schopnosti použít.
Nový studijní program vzešel jako reakce na potřeby pracovního trhu | Autor: archiv FCH VUT

Vzhledem k širokému tematickému záběru se tak v českém prostředí jedná o poměrně unikátní studijní program. Nesoustředí se pouze na samotnou forenzní analýzu, která tvoří jeden z jeho pilířů, ale je záměrně koncipován tak, aby pokryl potřeby pracovního trhu. Budoucí odborníci na environmentální problémy, kteří budou zároveň zdatní v analytické chemii, mohou najít uplatnění v mnoha úrovních jak veřejného, tak soukromého sektoru. „Bez adekvátních poznatků o chování chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí, o možnostech jejich analýzy a důsledcích, které z přítomnosti těchto látek pro ekosystém vyplývají, by studenti nebyli schopni navrhnout optimální způsob nápravy,“ uvedla Helena Zlámalová Gargošová, garantka studijního programu.

Absolventi studijního programu Analytická, environmentální a forenzní chemie budou mít nejenom patřičné chemické vzdělání, budou seznámeni s přípravou organických a anorganických látek, se základy chemických výrob a environmentálních technologií, ale budou také ovládat moderní analytické metody. Budou schopni současné problémy životního prostředí velmi dobře zanalyzovat, pochopit a vsadit do širšího rámce včetně jeho legislativního pozadí. Do praxe vejdou vybaveni schopnostmi odebírat a analyzovat vzorky, hodnotit environmentální rizika, připravovat znalecké posudky či projekty týkající se životního prostředí. Mohou se zabývat zaváděním ekologických opatření ve firmách, řídit odpadové hospodářství; budou znát metody ekotoxikologie a umět zkoumat účinky různých látek nejen na životní prostředí, ale i na člověka.

V případě zájmu pak mohou absolventi volit připravovaný navazující studijní program Environmentální chemie a technologie, který schopnost definování a analýzy problémů životního prostředí doplňuje hlubším vhledem do jejich podstaty a schopností umět je efektivně řešit.

(lv)

Témata

Související články:
Nejtěžší na dálkovém plavání je vydržet sám se sebou, říká Aneta Lokajová
Na střední škole propadla výrobě kosmetiky. Nyní obsadila druhé místo v podnikatelské soutěži a chystá nové produkty
Doktorandka z FCH: Kvalitní přírodní kosmetika bez chemie dělat nejde
Polešovickou hodovou stárkou je studentka chemie z VUT
ARGO pod vodou: na veletrhu IDET vystavují prototyp studentské ponorky