Téma

31. března 2017

Studenti VUT si od září budou moci zapsat předměty z jakékoliv fakulty

Studenti si nově budou moci zapsat volitelný předmět i z jiné fakulty | Autor: archiv VUT

Vysoké učení technické v Brně od nového akademického roku 2017/2018 zavede tzv. svobodné předměty. Jedná se o volitelnou mezifakultní výuku, která pomůže rozšířit vědomosti studentů i z dalších oblastí mimo jejich hlavní zaměření. Studenti Fakulty chemické tak budou moci proniknout do tajů stavebních materiálů, nebo studenti designu z FSI budou moci nově porovnat své znalosti se spolužáky z FaVU, kde se rovněž vyučuje produktový design.

„Myslím, že zavedení tzv. svobodných předmětů, což jsou vlastně volitelné předměty, které si může zapsat student z jiných fakult a součástí VUT, pomůže vyšší konkurenceschopnosti našich studentů. Stále častěji se totiž setkáváme s požadavky zaměstnavatelů na multioborové znalosti, aby byl absolvent odborníkem v širším kontextu svého zaměření a nevěnoval se úzce jen jedné profilaci,“ okomentoval novou studijní nabídku rektor VUT Petr Štěpánek. Rozhodnutí rektora, které svobodné předměty zavádí, vejde v platnost 1. září 2017, od tohoto data si tak studenti budou moci při registraci vybrat i z nabídky dalších fakult, nejen své mateřské.

„Není to tak, že by nyní byly všechny předměty dostupné pro všechny, ale každá fakulta má možnost nastavit, které ze svých předmětů zpřístupní i studentům z jiných fakult a součástí. Tyto předměty mají pro studenta volitelný charakter, tudíž nijak neovlivňují povinnosti vyplývající z jeho studijního plánu na kmenové fakultě,“ vysvětlil prorektor pro studium Miroslav Doupovec a dodal: „Některé fakulty započítávají kredity získané v rámci svobodných předmětů do celkového objemu kreditů studenta, jiné nad jeho rámec. Ponechali jsme toto rozhodnutí v kompetenci jednotlivých fakult a součástí.“

Zavedení svobodných předmětů je v dlouhodobém Strategickém záměru VUT, které se tak připojilo k dalším tuzemským univerzitám, jež svým studentům nabízejí zapsání volitelného předmětu z jiné fakulty, ať už je to například Univerzita Karlova v Praze nebo Masarykova univerzita v Brně. „Svobodné předměty jsou příležitostí pro aktivní studenty, jak se zdokonalit v příbuzných oborech a porovnat studijní prostředí různých fakult. Možnost zapsat si určité předměty i mimo svou domovskou fakultu by mohla oslovit i uchazeče o studium z řad zvídavých středoškoláků,“ naznačil prorektor Doupovec.

Zapisování svobodných předmětů se děje prostřednictvím informačního systému, kde fakulty uvedou kapacitu jednotlivých předmětů poskytovanou studentům z jiných fakult. Součástí systému je tak nově modul Registrace svobodných předmětů, prostřednictvím kterého se studenti zapíší k příslušnému předmětu z jiné fakulty. Množství kreditů, které lze takhle získat, je také limitováno rozhodnutím kmenové fakulty studenta. Většina tuzemských vysokých škol, které nabízejí mezifakultní zápis předmětů, stanovují určitý počet kreditů, který lze takto maximálně získat. „Naším cílem rozhodně není, aby student zapsaný na jedné fakultě, studoval reálně na nějaké jiné. Přesto by studenti měli mít možnost zpestřit si nabídku předmětů o vybrané kurzy z jiných oborů a jiných fakult,“ poznamenal Doupovec. Tito navíc jen doplní kapacitu předmětů, které jsou běžně vyučovány na poskytující fakultě.

Některé fakulty započítávají kredity získané v rámci svobodných předmětů do celkového objemu kreditů studenta, jiné nad jeho rámec | Autor: archiv VUT

Finanční vyrovnání jednotlivých fakult za tuto mezifakultní výuku je zahrnuto do Pravidel rozpočtu VUT v Brně. „Je skvělé, že se podařilo zrealizovat myšlenku svobodných předmětů na VUT. Určitě je to krok kupředu, kterým se zvyšuje kvalita vzdělávání na naší univerzitě. Myslím, že tyto předměty budou velmi zajímavé a přínosné pro studenty VUT i díky tomu, že si pomocí nich mohou rozšířit své znalosti z vědních disciplín, ke kterým by se jinak v rámci studia na svých fakultách nedostali a které mohou případně využít i jako výhodu při hledání budoucího zaměstnání,“ hodnotí novinku Pavel Maxera, předseda Studentské komory Akademického senátu VUT v Brně.

Reálně bude zápis svobodných předmětů fungovat tak, že si v nabídce modulu Registrace svobodných předmětů stačí vybrat předmět, do kterého se student zapíše. Podmínky zápisu ale vždy stanovuje poskytující fakulta, takže pokud daný předmět obsahuje nějaké prerekvizity, bude nutné tyto splnit. „Studenti by tak měli pečlivě zvážit, jaký svobodný předmět si vybírají. Určitě všem doporučuji si prostudovat sylabus a podmínky ukončení, aby se pak nedivili, jak náročný předmět si zapsali. Přece je o studijní volnost a svobodu nepřipraví právě svobodný předmět,“ dodal Doupovec, podle kterého by studenti měli zohlednit také to, kde je svobodný předmět vyučován. Fakulty a součásti VUT netvoří jeden kampus, takže přeprava mezi jednotlivými hodinami se může protáhnout.

Současné rozhodnutí rektora o svobodných předmětech je však jen přechodným řešením. Dotýká se pouze již akreditovaných studijních programů, které už mají dané studijní plány, tudíž většina fakult VUT se pravděpodobně přikloní k variantě, že kredity získané ze studia svobodných předmětů budou nad rámec povinného množství kreditů, které musí student získat. Při akreditaci nových studijních programů podle novely vysokoškolského zákona se již bude počítat s určitým podílem svobodných předmětů přímo v samotném studijním plánu, tudíž budou tyto kredity započítány do celkového kreditního kurikula. Podíl takto získaných kreditů by však neměl překročit určitý limit, např. 10 % ze všech kreditů, které student během svého studia získal.

Rozhodnutí rektora, které svobodné předměty zavádí, vejde v platnost 1. září 2017, od tohoto data si tak studenti budou moci při registraci vybrat i z nabídky dalších fakult.

Možnost zapsat si volitelný předmět z jiné fakulty by studenti mohli využít například s ohledem na svou bakalářskou nebo diplomovou práci. Například FEKT do svobodných předmětů nabídne Počítačovou podporu konstruování nebo Návrhové systémy plošných spojů. FaVU zase ráda zpřístupní své předměty Dějiny a kontexty fotografie 1 a 2, Dějiny designu 1 nebo České umění 1. a 2. poloviny 20. století. „Není to tak, že by fakulty začaly tvořit a následně vypisovat nové předměty s označením svobodné, to jen studenti z ostatních fakult dostanou možnost doplnit stávající kapacitu vybraných volitelných předmětů,“ vysvětlil Doupovec, podle kterého ani nelze ze začátku očekávat, že by si všichni studenti VUT začali od září hromadně zapisovat svobodné předměty. Prorektor Doupovec odhaduje, že pro řadu studentů půjde o studium navíc, protože kredity takto získané nemusí být zahrnuty do studijního plánu a kreditového kurikula na jeho mateřské fakultě.

Často se ovšem stává, že studenti v tématu závěrečné práce zabrousí i do jiné oblasti technického nebo přírodovědného vzdělávání, čímž jejich práce získává mezioborový přesah. Pokud jim nestačí individuální konzultace s odborníkem z jiné fakulty, je možné doplnit si vzdělání v potřebné oblasti pomocí semestrálního předmětu. Třeba sochař pracující s betonem ocení základní kurzy z Fakulty stavební, aby jeho dílo získalo delší trvanlivost, nebo informatik programující vlastní 3D tiskárnu uvítá některý z předmětů Fakulty strojního inženýrství, který mu osvětlí i konstrukční principy zařízení.

(rdk)

Témata

Související články:
MiniPoster Session učí studenty, jak zajímavě prezentovat výzkum
Studentská formule Dragon 5 má revoluční motor: jednoválcový přeplňovaný turbodmychadlem
Šachy jsou stres za málo peněz, říká mladý šachista
Mariana Tesařová bude reprezentovat VUT v soutěži Miss Majálesu
Lázně, náměstí, radnice. Studenti architektury se poprvé představí v galerii